• opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub na obszar Natura 2000 wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • opracowanie operatu wodnoprawnego i przygotowanie zgłoszenia wodnoprawnego,
  • zgłoszenie instalacji nie wymagającej uzyskania pozwolenia,
  • opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  • opracowanie wniosku o udzielenie pozwolenia lub wydanie zezwolenia wynikającego z zakresu ustawy o odpadach,
  • prowadzenie stosownych ewidencji i obowiązków statystycznych,
  • prowadzenie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
  • sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
  • pisanie pism urzędowych,
  • reprezentowanie klientów przed instytucjami.