Karta informacyjna przedsięwzięcia – jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej i zawiera dane o których mowa w art. 62a ustawy z 28 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Są w niej zawarte informacje min.o: rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, rodzaju technologii, wariantach przedsięwzięcia, ilości substancji lub energii wprowadzanych do środowiska oraz rozwiązaniach chroniących środowisko.

Oferujemy Państwu przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia. Na podstawie tych dokumentów, a także z uwzględnieniem procedury oceny oddziaływania na środowisko jeśli taka będzie nałożona, zostanie wydana przez organ decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, która ma decydujące znaczenie dla możliwości zrealizowania inwestycji oraz otrzymania dofinansowania projektów z funduszy Unii Europejskiej.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – jest dokumentem, na podstawie którego wydawana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Raport zawiera elementy określone w art. 66 ustawy z 28 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Raport jest obowiązkowy dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a także dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jeśli organy nałożą jego wykonanie w ramach procedury oceny oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko. Rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Operat wodnoprawny – jest dokumentem, na podstawie którego uzyskuje się pozwolenie wodnoprawne i stanowi niezbędny załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Operat sporządza się w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy. Szczegółowe dane i informacje jakie ma zawierać operat określone zostały w art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

 • usługi wodne
 • szczególne korzystanie z wód
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej
 • rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów
 • wykonanie urządzeń wodnych
 • regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych
 • zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód
 • prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów
 • prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych obiektów budowlanych, a także na gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania, jeżeli uprzednio wydano stosowną decyzję.
Prawo wodne z 2017 r. określa także, w jakich sytuacjach wymagane jest zgłoszenie wodnoprawne.

Zgłoszenia wodnoprawnego wymaga:

 • wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, stanowiącej sumę długości jego poszczególnych elementów
 • postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub usługowe;
 • prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych
 • wykonanie kąpieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w tym na obszarze morza terytorialnego
 • trwałe odwadnianie wykopów budowlanych
 • prowadzenie robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany stanu wód podziemnych
 • wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;
 • odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych;
 • wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem
 • przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m
 • przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach;
 • wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód.

Opracowania z zakresu gospodarki odpadami
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska zarówno podmioty wytwarzające odpady, jak i podmioty gospodarujące odpadami obowiązane są do posiadania stosownych decyzji administracyjnych, tj.:

 • zezwolenie na zbieranie odpadów
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów
 • zmiana klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne

Sprawozdawczość jest wymagana w zakresie:

 • sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami
 • sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi.

Wytwórca odpadów, który w związku z eksploatacją instalacji wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg/rok lub odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tysięcy Mg/rok zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Posiadacz odpadów może dokonać zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, po przedłożeniu marszałkowi województwa właściwego odpowiednio ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami, zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne.

Wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów winien spełniać wymagania określone w art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Posiadacza odpadów prowadzącego łącznie zbieranie i przetwarzanie odpadów.
Działalność wymagająca uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów może być, na wniosek posiadacza odpadów, objęta jednym zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów winien spełniać wymagania określone w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Obowiązek uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów dotyczy posiadacza odpadów prowadzącego działalność w zakresie przetwarzania odpadów. Wytwórca odpadów, który prowadzi przetwarzanie odpadów może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów. W takim przypadku we wniosku oraz w decyzji winny być uwzględnione odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku i zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Zmiana klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne

Zgłoszenie zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne winno spełniać wymagania określone w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Obowiązek uzyskania decyzji zatwierdzającej zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne dotyczy posiadacza odpadów zainteresowanego dokonaniem tej zmiany.

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów winien spełniać wymagania określone w art. 184 ust. 2, 2a i 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i dotyczy Wytwórcy odpadów, który w związku z eksploatacją instalacji wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg/rok lub odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tysięcy Mg/rok.
Przepis ten stosuje się również w przypadku wytwórcy odpadów prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz strzępiarki.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów może być również wydane na wniosek zainteresowanego uzyskaniem tytułu prawnego do instalacji lub jej oznaczonej części, a także podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji.

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, każdy przedsiębiorca, także osoba fizyczna która korzysta ze środowiska w zakresie jaki wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska, ma obowiązek rozliczać się za korzystanie ze środowiska. Aby zaistniał obowiązek rozliczania się za korzystanie ze środowiska wystarczy, że przedsiębiorca posiada samochód zarejestrowany na firmę lub posiadają umowę leasingową na środek transportu, a także jeśli posiada własny piec grzewczy. Przedsiębiorcy, którzy nie wywiązują się z obowiązku uiszczenia opłat środowiskowych mogą mieć problemy z korzystaniem z funduszy Unii Europejskiej. Podmiot, który stara się o wsparcie z Unii Europejskiej, podczas składania wniosku oświadcza, że nie zalega z żadnymi należnościami wobec państwa. Jeśli wyjdzie na jaw, że nie uiszcza opłaty środowiskowej, musi się liczyć z koniecznością zwrotu otrzymanej dotacji wraz z odsetkami.

Rodzaje opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska:

 • opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
 • opłaty za przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
 • opłaty za składowanie odpadów.
  Podmiot korzystający ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia lub innej decyzji ponosi opłatę podwyższoną za korzystanie ze środowiska.

Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce. Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku.

Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł. W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł nie przedkłada się także wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1, 2 i 5 ustawy.